Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Novotime.pl z dnia 05.05.2017  

 

Niniejszy regulamin stanowi warunki sprzedaży produktów przez:

 

Novoline Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413Wrocław

NIP 8943060066, Regon 360924254, KRS 0000546018

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Kapitał zakładowy 50 000 PLN

 

Adres korespondencyjny:

Novotime.pl ul. Dekoracyjna 3,

65-155 Zielona Góra

tel. 603 799 322, email: sklep@novotime.pl

 

 

 

I Definicje

 

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin stanowiący warunki sprzedaży w ramach sklepu internetowego Novotime.pl.

 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod Novotime.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Spółką Novoline Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

10. Platforma ODR – interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.

 

 

II Postanowienia ogólne

 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod Novotime.pl.

 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

3. Sprzedaż produktów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w toku indywidualnych ustaleń wysyłka towaru możliwa jest również poza granice Polski.

 

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Novotime.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

6. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Koszt dostawy widoczny jest na karcie produktu w sekcji „Sprawdź czasy i koszty wysyłki” oraz w podsumowaniu zamówienia.

 

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

8. Sklep sprzedaje wyłącznie oryginalne produkty, wolne od wad, objęte gwarancją producenta

 

 

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 

1. Zamówienia można składać przez całą dobę za pośrednictwem sklepu internetowego (www.novotime.pl), poprzez pocztę elektroniczną (sklep@novotime.pl), lub telefonicznie (+48 603 799 322) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 i w soboty w godzinach 10.00 – 16.00.

 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.Novotime.pl, dokonać wyboru towaru lub towarów.

 

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz towarów w zamówieniu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

5. Płatność za zamówiony towar może być dokonana:

- przelewem na rachunek bankowy (Klient otrzyma wszystkie dane do przelewu w odrębnej wiadomości email),.

- za pomocą płatności elektronicznych (obsługiwanych przez tpay.com),

- za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej - gotówką przy odbiorze osobistym,

- na raty.

 

6. Klient może wybrać dogodny dla niego sposób dostawy zamówionego towaru:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej,

- za pośrednictwem paczkomatów Inpost,

- osobiście.

 

7. Klient ma możliwość obejrzenia i odbioru osobistego w jednym z salonów stacjonarnych w Zielonej Górze na ul. Dekoracyjnej 3 (biurowiec Novity) lub na ul. Boh. Westerplatte 24 (Galeria Grafitt).

 

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

 

9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Novoline Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

13. Klient będzie dostawał mailowe powiadomienia o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

 

14. Zamówienia na towary spersonalizowane (wygrawerowane) nie są realizowane w opcji płatności za pobraniem. Obowiązuje przedpłata 100%.

 

 

V Dostawa

 

 

1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona tylko do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem paczkomatów lub odbiorem osobistym. Koszty dostawy dostępne pod linkiem: http://novotime.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

3. Koszt wysyłki towaru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej ustalany jest indywidualnie w zależności od miejsca wysyłki i doliczone są do niego opłaty celno-skarbowych.

 

4. Termin realizacji dostawy liczony jest w dniach roboczych licząc od dnia wpłynięcia Zamówienia (dla zamówień z opcją płatności za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym (dla zamówień z opcją płatności przelewem tradycyjnym lub płatnościami elektronicznymi).

 

5. Weryfikacja płatności leży po stronie Spółki Novoline Sp. z o.o.

 

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

 

VI Prawo odstąpienia od umowy

 

 

1. Sklep wydłuża Klientowi okres prawa do odstąpienia od umowy z 14 do 30 dni od momentu otrzymania towaru.

 

2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania produktu.

 

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (http://novotime.pl/Odstapienie-od-umowy-cterms-pol-21.html).

 

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

7. Sklep informuje, że prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje dla towaru spersonalizowanego dla klienta (z grawerem). Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. „Rozdział 4 Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”  

 

8. Adres do zwrotów i reklamacji:

Novotime.pl

ul. Dekoracyjna 3

65-155 Zielona Góra

 

 

VII Skutki odstąpienia od umowy

 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

2. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

5. Towar należy odesłać na adres Novotime.pl, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

 

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

7. Wraz z nienaruszonym produktem, w oryginalnym opakowaniu, należy odesłać dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). W przypadku niedotrzymania powyższych warunków Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu lub reklamacji.

 

 

VIII Reklamacje dotyczące Towarów

 

 

1. Spółka Novoline Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.

 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@novotime.pl. Spółka Novoline Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

3. Spółka Novoline Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent lub dystrybutor ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 

IX Postanowienia końcowe

 

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Novoline Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółka Novoline Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Novoline Sp. z o.o..

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

4. Klient ma możliwość ze skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozwiązywania kwestii spornych oraz dochodzenia roszczeń. Spory, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązać można na drodze postępowania mediacyjnego lub procesu przed sądem polubownym za pośrednictwem Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

5. Klient może również złożyć skargę dotyczącą towarów za pośrednictwem platformy ODR, dedykowanej dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać kwestie sporne, https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

6. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 

7. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://novotime.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html). W trakcie realizacji zamówienia i w okresie posprzedażowym Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie składania zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sklep o wyborze aktualnej wersji Regulaminu jako obowiązującej.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel