Regulamin konkursu Lorus

Regulamin konkursu

 

I Postanowienia Ogólne

 

1.   Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest:

NOVOLINE SP. Z O.O. – NOVOTIME.PL

UL. GWIAŹDZISTA 10/10, 53-413 WROCŁAW

NIP: 8943060066 / REGON: 360924254 / KRS: 0000546018 (zwany dalej Organizatorem)

2.     Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej: "Regulamin").

3.     Konkurs będzie trwać na terytorium Polski od 19 do 28 maja 2017 r., do godziny 24:00 na fanpage novotime.pl na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/novotimepl (dalej: „Fanpage”).

4.     Celem Konkursu jest promowanie usług novotime.pl oferowanych na polskim rynku oraz umożliwienie skorzystania z Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

II Uczestnicy Konkursu

 

1.     Konkurs jest skierowany do wszystkich osób pełnoletnich zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - którzy odpowiedzą na pytanie konkursowe na zasadach określonych Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).

2.     Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy novotime.pl oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie novotime.pl, a także ich małżonkowie, wstępni ani zstępni.

3.     Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie przysługuje Organizatorowi. Zgłoszenia osób, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu, nie będą brane pod uwagę.

4.     Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

5.     Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

III Zasady udziału w Konkursie

 

1.     Uczestnik, który w terminie trwania Konkursu odpowie na zadane przez Organizatora pytanie konkursowe: „Jakie życzenia złożyłbyś swojej mamie z okazji Dnia Matki?” zamieszczone na “tablicy” Fanpage Organizatora będzie miał możliwość uzyskania nagrody zgodnie z zasadami Konkursu.

2.     Każdy z Uczestników będzie miał możliwość zamieszczenia odpowiedzi na zadane przez novotime.pl pytanie konkursowe poprzez wpisanie odpowiedzi w komentarzu lub dodanie zdjęcia do pytania konkursowego na “tablicy” Fanpage „Jakie życzenia złożyłbyś swojej mamie z okazji Dnia Matki?”

3.     Novotime.pl powoła jury, składające się z nieparzystej liczby osób  – przedstawicieli novotime.pl lub innych wybranych przez novotime.pl osób, które dokonają wyboru laureata spośród osób, które odpowiedzą na pytanie konkursowe w terminie określonym w Regulaminie. Jury wybierze w swojej subiektywnej ocenie najciekawszą i najoryginalniejszą odpowiedź. Wyniki będą publikowane na "tablicy" Fanpage novotime.pl 29.05.2017.

4.     Decyzje Komisji zapadają większością głosów i są ostateczne, przez co należy rozumieć, że Organizatorzy nie będą rozpatrywali odwołań od takich decyzji.  

5.     Zwycięzca wyłoniony zgodnie z pkt. 3, będzie podany do wiadomości przez novotime.pl w postaci zamieszczenia imienia i nazwiska laureata Konkursu na "tablicy" Fanpage novotime.pl (https://www.facebook.com/novotimepl).

6.     Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jako odpowiedzi jakichkolwiek treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych, wulgarnych lub sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Zabronione jest zamieszczanie odpowiedzi naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra jakichkolwiek osób trzecich.

7.     Nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureatów odpowiedzi mogące naruszać dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste lub prawa innych osób, mogące naruszać zasady porządku publicznego lub w inny sposób niespełniające wymogów określonych w Regulaminie. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji odpowiedzi na pytania konkursowe.

8.     Organizator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania Regulaminu oraz zamieszczanych przez Uczestników odpowiedzi na pytania konkursowe, w szczególności do usunięcia odpowiedzi zamieszczonych w komentarzach naruszających postanowienia pkt 6 i pkt 7 i wyeliminowania Uczestników - autorów takich odpowiedzi z udziału w Konkursie.

9.     Każdy z Uczestników może zgłaszać uczestnictwo w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa, z zastrzeżeniem jednak, że jednemu Uczestnikowi przysługuje uzyskanie co najwyżej jednej nagrody w Konkursie.

 

IV Nagrody

 

1.     Nagrodą w konkursie jest: zegarek damski Lorus RN418AX7.

2.     Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

3.     Do uzyskania Nagrody jest uprawniony wyłącznie Uczestnik, nie ma możliwości odstąpienia nagrody osobie trzeciej wskazanej przez Uczestnika. W przypadku braku możliwości skorzystania przez danego Uczestnika z Nagrody, Nagroda w takim przypadku przepada.

4.     Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Organizator informuje Uczestników, iż w przypadkach przewidzianych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT), podmiot wydający nagrodę zobowiązany jest jako płatnik pobrać kwotę należnego podatku zryczałtowanego od Uczestnika przed wydaniem Nagrody i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego. Podmiot wydający nagrodę naliczy pieniężny element nagrody, stanowiący należny podatek od otrzymanej nagrody, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie stosownie do przepisów ustawy PIT przekazany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, część Nagrody w postaci kwoty pieniężnej Uczestnika nie przysługuje.

5.     Wraz z zamieszczeniem nazwiska laureata na "tablicy" Fanpage novotime.pl (https://www.facebook.com/novotimepl), laureat będzie zobowiązany skontaktować się z novotime.pl poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook i podanie niezbędnych danych osobowych do wydania Nagrody oraz dla celów wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika przewidzianych przez prawo podatkowe. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania danych osobowych nie później niż do dn. 31.05.2017 r. do godz. 12:00.

6.     Po uzyskaniu informacji, novotime.pl skontaktuje się z laureatem konkursu w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody. Brak wyrażenia odpowiednich zgód i podania wszystkich danych osobowych, niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie określonym powyżej oznacza brak możliwości uzyskania Nagrody. Nagroda w takim przypadku przepada.

7.     W wypadku niemożliwości skontaktowania się przez novotime.pl z Uczestnikiem - laureatem lub z powodu braku poinformowania novotime.pl o zmianie przez Uczestnika-laureata swoich danych z zgodnie z pkt. powyżej, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku braku możliwości skorzystania przez danego Uczestnika - laureata z Nagrody, Nagroda w takim przypadku przepada.

 

V Dane Osobowe

 

1.     Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, t.j., ze zm.).

2.     Administratorem danych podanych przez Uczestnika w ramach Konkursu jest NOVOLINE SP. Z O.O. – NOVOTIME.PL, UL. GWIAŹDZISTA 10/10, 53-413 WROCŁAW.

3.     Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów udziału w Konkursie.

4.     Warunkiem wydania Nagrody jest wyrażenie przez Uczestnika – laureata oraz osobę wskazaną zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyznania oraz wydania, dostarczenia Nagrody w Konkursie. Zgodnie z pkt powyżej każdy laureat - Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych osobowych własnych (lub osoby wskazanej) oraz numeru telefonu.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla celów:

1.     udziału w Konkursie, w tym wydania Nagrody,

2.     dostarczenia Uczestnikowi Nagrody,

3.     wypełnienia przez novotime.pl obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

4.     Podanie przez Uczestnika danych osobowych własnych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody, jak również do wypełnienia przez novotime.pl obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane laureata zgodnie z wymogami prawa, zostaną przekazane właściwemu organowi podatkowemu w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa, w szczególności związane z pełnieniem przez novotime.pl funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy Uczestnik – laureat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w Regulaminie może być odwołana w każdym czasie.

 

VI Reklamacje

 

1.     Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres Novotime.pl – ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra.

 

VII Postanowienia końcowe

 

1.     Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w Internecie na www.novotime.pl oraz w siedzibie.

2.     Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przez przepisy prawa.

4.     Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

5.     We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

Organizator Konkursu – Novotime.pl  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel