Regulamin konkursu: Obdaruj wyjątkową kobietę

I Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorami konkursu pod nazwą “ Obdaruj wyjątkową kobietę” (dalej jako: "Konkurs") i fundatorami nagród w Konkursie są:
  1. NOVOLINE SP. Z O.O. – NOVOTIME.PL UL. GRABISZYŃSKA 281/721, 53-234 WROCŁAW NIP: 8943060066 / REGON: 360924254 / KRS: 0000546018 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY  

  2.  FP COMPANY SP. Z O.O. – ROSEBELLE.EU UL. TRAKT BRZESKI 52, 05-077 WARSZAWA NIP: 7532105772 / REGON: 531676433 / KRS: 0000161023 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY (zwani dalej Organizatorami)

 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin").

 3. Konkurs będzie trwać na terytorium Polski od 25 lutego do 07 marca 2016 r., do godziny 24:00 na fanpage novotime.pl oraz rosebelle.eu na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/novotimepl oraz https://www.facebook.com/rosebelle.eu (dalej: „Fanpage”).

 4. Celem Konkursu jest promowanie usług novotime.pl oraz rosebelle.eu oferowanych na polskim rynku oraz umożliwienie skorzystania z Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

II Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób pełnoletnich zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - którzy odpowiedzą na pytanie konkursowe na zasadach określonych Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).

 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy novotime.pl oraz rosebelle.eu oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie novotime.pl oraz rosebelle.eu, a także ich małżonkowie, wstępni ani zstępni.

 3. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie przysługuje Organizatorom. Zgłoszenia osób, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu, nie będą brane pod uwagę.

 4. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 5. Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

III Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnik, który w terminie trwania Konkursu odpowie na zadane przez Organizatorów pytanie konkursowe: „Której wyjątkowej kobiecie chciałbyś podarować prezent z okazji Dnia Kobiet i dlaczego?” zamieszczone na “tablicy” Fanpage Organizatorów będzie miał możliwość uzyskania nagrody zgodnie z zasadami Konkursu.

 2. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość zamieszczenia odpowiedzi na zadane przez novotime.pl oraz rosebelle.eu pytanie konkursowe poprzez wpisanie odpowiedzi w komentarzu do pytania konkursowego na “tablicy” Fanpage „Której wyjątkowej kobiecie chciałbyś podarować prezent z okazji Dnia Kobiet i dlaczego?”

 3. Novotime.pl oraz rosebelle.eu powoła jury, składające się z nieparzystej liczby osób  – przedstawicieli novotime.pl oraz rosebelle.eu lub innych wybranych przez novotime.pl oraz rosebelle.eu osób, które dokonają wyboru laureata spośród osób, które odpowiedzą na pytanie konkursowe w terminie od 25.02 do 07.03 br. do godz. 24.00. Jury wybierze w swojej subiektywnej ocenie najciekawsze i najoryginalniejsze odpowiedzi. Wyniki będą publikowane na "tablicy" Fanpage novotime.pl oraz rosebelle.eu 08.03.2016.

 4. Decyzje Komisji zapadają większością głosów i są ostateczne, przez co należy rozumieć, że Organizatorzy nie będą rozpatrywali odwołań od takich decyzji.

 5. Lista Uczestników – laureatów wyłonionych zgodnie z pkt. 3, będzie podana do wiadomości przez novotime.pl w postaci zamieszczenia imienia i nazwiska laureatów Konkursu na "tablicy" Fanpage novotime.pl (https://www.facebook.com/novotimepl).

 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jako odpowiedzi jakichkolwiek treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych, wulgarnych lub sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Zabronione jest zamieszczanie odpowiedzi naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra jakichkolwiek osób trzecich.

 7. Nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureatów odpowiedzi mogące naruszać dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste lub prawa innych osób, mogące naruszać zasady porządku publicznego lub w inny sposób niespełniające wymogów określonych w Regulaminie. Organizatorom przysługuje prawo weryfikacji odpowiedzi na pytania konkursowe.

 8. Organizatorzy są uprawnieni do weryfikacji przestrzegania Regulaminu oraz zamieszczanych przez Uczestników odpowiedzi na pytania konkursowe, w szczególności do usunięcia odpowiedzi zamieszczonych w komentarzach naruszających postanowienia pkt 6 i pkt 7 i wyeliminowania Uczestników - autorów takich odpowiedzi z udziału w Konkursie.

 9. Każdy z Uczestników może zgłaszać uczestnictwo w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa, z zastrzeżeniem jednak, że jednemu Uczestnikowi przysługuje uzyskanie co najwyżej jednej nagrody w Konkursie.

 

IV Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:

  • Zegarek damski U.S. Polo ASSN. – 1 szt.

Kolekcje zegarków U.S. Polo ASSN. oddaje autentyczność sportu przy jednoczesnym uwzględnieniu jego bogatej historii, tym samym zachowując wierność klasycznym korzeniom amerykańskiego stylu. Najwyższej jakości elementy, zastosowane w zegarkach U.S. Polo ASSN., gwarantują idealne połącznie unikatowego designu z wysoką precyzją wykonania.

  • Bransoletka U.S. Polo ASSN. – 1 szt.

Kolekcje biżuterii U.S. Polo ASSN. utożsamiają kobiecą stronę sportu. Odzwierciedlają najnowsze światowe trendy jednocześnie zachowując wierność klasycznym korzeniom amerykańskiego stylu.

  • Kompozycja Rose Belle – 10 szt.

Kompozycja wykonana z przepięknej stabilizowanej róży, w sosnowej skrzyneczce wykończonej białą bejcą lub laski cynamonowej. Kompozycje Rose Belle to kwintesencja subtelnej elegancji, która będzie ozdobą każdego stołu.

  • Róża stabilizowana Rose Belle – 10 szt.

Róża stabilizowana – delikatna i trwała jednocześnie. Dzięki procesowi stabilizacji kwiat zachowuje świeżość przez co najmniej 2 lata, nie tracąc koloru ani kształtu.

  • Róża Rose Belle w brylancie – 10 szt.

Stabilizowany pąk róży w opakowaniu w formie brylantu. Ukryta w brylancie róża to doskonała propozycja na prezent. Stabilizowana róża pozostanie niezmiennie piękna i świeża przez co najmniej dwa lata.

Wyłonionych zostanie 32 laureatów.

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną

 2. Do uzyskania Nagrody jest uprawniony wyłącznie Uczestnik, nie ma możliwości odstąpienia nagrody osobie trzeciej wskazanej przez Uczestnika. W przypadku braku możliwości skorzystania przez danego Uczestnika z Nagrody, Nagroda w takim przypadku przepada.

 3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Organizatorzy informują Uczestników, iż w przypadkach przewidzianych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT), podmiot wydający nagrodę zobowiązany jest jako płatnik pobrać kwotę należnego podatku zryczałtowanego od Uczestnika przed wydaniem Nagrody i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego. Podmiot wydający nagrodę naliczy pieniężny element nagrody, stanowiący należny podatek od otrzymanej nagrody, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie stosownie do przepisów ustawy PIT przekazany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, część Nagrody w postaci kwoty pieniężnej Uczestnika nie przysługuje.

 4. Wraz z zamieszczeniem listy laureatów na "tablicy" Fanpage novotime.pl (https://www.facebook.com/novotimepl), laureat będzie zobowiązany skontaktować się z novotime.pl poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook i podanie niezbędnych danych osobowych do wydania Nagrody oraz dla celów wypełnienia przez Organizatorów obowiązków płatnika przewidzianych przez prawo podatkowe. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania danych osobowych nie później niż do dn. 10.03.2016 r. do godz. 12:00.

 5. Po uzyskaniu informacji, novotime.pl skontaktuje się z laureatem konkursu w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody. Brak wyrażenia odpowiednich zgód i podania wszystkich danych osobowych, niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie określonym powyżej oznacza brak możliwości uzyskania Nagrody. Nagroda w takim przypadku przepada.

 6. W wypadku niemożliwości skontaktowania się przez novotime.pl z Uczestnikiem - laureatem lub z powodu braku poinformowania novotime.pl o zmianie przez Uczestnika-laureata swoich danych z zgodnie z pkt. powyżej, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku braku możliwości skorzystania przez danego Uczestnika - laureata z Nagrody, Nagroda w takim przypadku przepada.

 

V Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, t.j., ze zm.).

 2. Administratorem danych podanych przez Uczestnika w ramach Konkursu jest NOVOLINE SP. Z O.O. – NOVOTIME.PL, UL. GRABISZYŃSKA 281/721, 53-234 WROCŁAW.

 3. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów udziału w Konkursie.

 4. Warunkiem wydania Nagrody jest wyrażenie przez Uczestnika – laureata oraz osobę wskazaną zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyznania oraz wydania, dostarczenia Nagrody w Konkursie. Zgodnie z pkt powyżej każdy laureat - Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych osobowych własnych (lub osoby wskazanej) oraz numeru telefonu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla celów:

  1. udziału w Konkursie, w tym wydania Nagrody,

  2. dla celów dostarczenia Uczestnikowi Nagrody,

  3. do celów wypełnienia przez novotime.pl obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych własnych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania Nagrody, jak również do wypełnienia przez novotime.pl obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane laureata zgodnie z wymogami prawa, zostaną przekazane właściwemu organowi podatkowemu w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa, w szczególności związane z pełnieniem przez novotime.pl funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy Uczestnik – laureat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w Regulaminie może być odwołana w każdym czasie.

 

VI Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres Novotime.pl – ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra.

 

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w Internecie na www.novotime.pl oraz w siedzibie.

 2. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przez przepisy prawa.

 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

Organizatorzy Konkursu – Novotime.pl oraz Rosebelle.eu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel