REGULAMIN KONKURSU „Lacoste”

Number of products:

                                          REGULAMIN KONKURSU „Lacoste”

                                                 §1. Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Lacoste” („Konkurs”) na portalu społecznościowym facebook.pl.

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) Novoline Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, KRS pod numerem 0000546018, NIP 8943060066,

3. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym facebook.pl

4. Konkurs trwa od dnia 14.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r. do godziny 24:00

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Facebook. W szczególności decydując się na udział w Konkursie i akceptując Regulamin Uczestnik potwierdza, że przysługiwać mu będą wszelkie prawa autorskie do umieszczanych w ramach Konkursu zdjęć

8. Zadaniem Uczestnika jest nadesłanie jednego wiersza na dzień matki.

9. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze Laureata - autora najciekawszego wiersza na Dzień Matki umieszczonego na Facebook.pl  w terminie trwania Konkursu

                                                 § 2. Zwycięzcy i nagrody.  

1. Laureat wygra zegarek Lacoste Constance 2001005

2. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Okresie trwania Konkursu.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

4. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

5. Laureat  Konkursu zostanie ogłaszany na Facebook Novotime do 3 dni po zakończeniu Konkursu niezależnie od powyższego, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie drogą wiadomości prywatnej na Facebooku, w terminie 3 dni od dnia zakończenia danego tygodnia Konkursu. Organizator wyśle nagrody do Laureatów na własny koszt.

6.Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia odpowiedzi na powiadomienie o wygranej wraz z informacjami adresowymi Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

7. Podatek dochodowy od nagród rzeczowych pokrywa w całości Organizator.  

                                                         § 3.  Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celu wyłonienia Laureatów oraz przyznania i dostarczenia nagród.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

4. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.  

                                                        § 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O przewidywanej zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej na tydzień przed jej wejściem w życie na stronie www.novotime.pl.

4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel